Kompetencje KZN SWITCHER jako jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie pojazdów kolejowych zgodnie z ich dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami zostały potwierdzone certyfikatem ECM. Decyzją Jednostki Certyfikującej Quality Austria spółce został przyznany certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe, pojazdy specjalne oraz dwudrogowe.
Spółka otrzymała certyfikat jako potwierdzenie wdrożenia Systemu Zarządzania Utrzymaniem, który jest zgodny z wymaganiami IV pakietu kolejowego. Jest to ważny krok w zapewnieniu wysokiej jakości usług utrzymaniowych dla klientów Spółki.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”